Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για Διαχειριστή προγράμματος με ερευνητική εμπειρία για το έργο με τίτλο “Enhancing the Integration of Women, Beneficiaries of International Protection by Development and Implementation of Multifaceted Integration Trainings
(INTEGRA-TRAIN)”

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 5 Ιανουαρίου 2017

Συνοπτική περιγραφή Ειδικότητας
Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Διαχειριστή προγράμματος με ερευνητική εμπειρία για το έργο μετίτλο “Enhancing the Integration of Women, Beneficiaries of International Protection by Development and Implementation of Multifaceted Integration Trainings” χρηματοδοτούμενο από το «Asylum, Migration and International Fund».
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να έχουν χρονική διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου με επί τόπου εργασία πλήρους απασχόλησης και συνεργασία με την κύρια ερευνήτρια και τη διοικητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθόλη τη διάρκεια του έργου.
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, απαιτεί τακτική παρουσία στο γραφείο και είναι διαθέσιμη από τις αρχές του 2017 και για 24 μήνες.
Σημειώνεται ότι για την προαναφερθείσα θέση είναι απαραίτητη η δυνατότητα μετακίνησης και παραμονής εκτός έδρας εάν αυτό κριθεί σκόπιμο βάσει του προγράμματος υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος

Αντικείμενο εργασίας
• Συμμετοχή στις συναντήσεις, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια του έργου
• Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων με θέμα την ένταξη των γυναικών μεταναστών
• Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και συγγραφή αναφορών
• Προετοιμασία παραδοτέων
• Οργάνωση δράσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
• Προετοιμασία οικονομικού απολογισμού και εκθέσεων προόδου του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις πολιτικές, ή κοινωνικές επιστήμες.
– Τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση ερευνητικών έργων και στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών, και επιστημονικών και οικονομικών απολογισμών.
– Εμπειρία και γνώση διάχυσης αποτελεσμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και συγγραφής ή προώθησης σύντομων κειμένων στα μέσα ενημέρωσης.
– Άριστη γνώση Η/Υ, λογισμικού wordpress και χρήση/αξιοποίηση πολυμέσων.
– Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο).
– Αποδεδειγμένη εμπειρία μέσω δημοσιεύσεων στην ανάλυση πολιτικών ένταξης μεταναστών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία

Κατάθεση δικαιολογητικών
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης ‘INTEGRA’, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• μια επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
• το βιογραφικό τους σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προσόντα)
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (συστατικές επιστολές)
• Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών κατατίθενται (εφόσον υπάρχουν), άλλως υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα Europass περί των σχετικών δεξιοτήτων του

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.

• Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το ΕΛΙΑΜΕΠ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας. Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα ζητηθούν άμα προχωρήσουμε σε συνεργασία.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 5 Ιανουαρίου 2017

Διαδικασία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:
Α) Στάδιο Συγκριτικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Υποψηφίων.
Η επιτροπή θα ελέγξει εάν οι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ανωτέρω ορίζονται. Εφόσον έχουν προσκομίσει κανονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν βάσει των κριτηρίων που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα. Η επιτροπή θα δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση ή/και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, εάν την κρίνει απαραίτητη.
__________________________________________________________

H ETAIΡΙΑ JP AVAX ( Αμαρουσίου Χαλανδρίου 29 ) Μαρούσι

Ζητά ΑΡΑΒΟΜΑΘEΙΣ Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων και Γραμματέα.
Ηλικίας 30 έως 40 ετων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας  210 6375810

_____________________________________________________________

EuroSynapses
Our company looks for a candidate for an Administration post:

ΜΑΙΝ RESPONSIBILITIES:
– Providing administrative support
– Schedule meetings and arrange conference rooms
– Determine matters of top priority and handle accordingly
– Maintain office procedures

QUALIFICATIONS REQUIRED
– Previous work experience
– Ability to act independently and manage multiple priorities
– Excellent English and Arabic communication skills
– Strong oral and written communication skills

If you are interested in such employment opportunity please send your CV in English in info@eurosynapses.eu or call us at 6931/242424

_____________________________________________________________________________________

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 587 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΕ ΟΑΕΔ, ΤτΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Πέντε διαγωνισμοί για 587 θέσεις μόνιμου προσωπικού θα ξεκινήσουν να προκηρύσσονται από τον Σεπτέμβριο, ανοίγοντας τον νέο κύκλο προσλήψεων στο Δημόσιο, που θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για 360 νέους υπαλλήλους. Κατ’ αρχάς ο ΟΑΕΔ θα ενισχυθεί με 360 νέους υπαλλήλους, στις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (305 θέσεις) και ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού (55 θέσεις). Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, το ετήσιο κόστος για τον προϋπολογισμό εκτιμάται στα 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μέσω του ΑΣΕΠ, με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων. Προσλήψεις-εξπρές 118 ατόμων θα πραγματοποιήσει η Γενική Γραμματεία Υποδοχής Προσφύγων, για την ενίσχυση των δομών φιλοξενίας που υπάρχουν ανά την επικράτεια. Επειδή η ανάγκη ενίσχυσης της Υπηρεσίας Υποδοχής είναι άμεση, ενδέχεται η πρόσληψη των νέων υπαλλήλων να μη γίνει μέσω του ΑΣΕΠ (για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών), αλλά μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, με κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι θέσεις θα προκηρυχθούν άμεσα, ώστε οι προσληφθέντες να ξεκινήσουν να εργάζονται μέσα στο φθινόπωρο, ενώ θα προέρχονται από διοικητικές ειδικότητες (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, ΤΕ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού), τεχνικές και βοηθητικές ειδικότητες             (ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Επισιτιστών). Διαγωνισμό πρόσληψης         35 τεχνικών μέσω του ΑΣΕΠ ετοιμάζει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες,      το αίτημα προωθείται για τις αρχές Σεπτεμβρίου και αφορά 35 υπαλλήλους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων, καθώς πρόκειται για μόνιμες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες για τις οποίες δεν υπάρχει ζήτηση από τον δημόσιο τομέα εδώ και χρόνια, ούτε καν ως εποχικό προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Έθνους, όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με διετή σύμβαση εργασίας που είναι δυνατόν να παραταθεί επί ακόμη ένα έτος. Μετά τη λήξη της σύμβασης και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιμη, θα διοριστούν από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας τους. 29 χημικοί στη ΓΓΔΕ Με 29 μόνιμους υπαλλήλους στην ειδικότητα         ΠΕ Χημικών θα ενισχυθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Ήδη στον διαγωνισμό του υπουργείου ορίστηκαν τα άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 (μία θέση για ΑμεΑ και μία για τρίτεκνο) και πλέον η προκήρυξη είναι έτοιμη προς έκδοση. Τέλος, διαγωνισμό για 45 θέσεις σε υπουργεία και φορείς του Δημοσίου θα εκδώσει το ΑΣΕΠ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, στις ειδικότητες ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ) και ΤΕ Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων).

_______________________________________________

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής  & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)  ζητά να προσλάβει για 14 μήνες συνεργάτη/συνεργάτιδα πλήρους απασχόλησης για αναπλήρωση της θέσης Υπεύθυνου/ης Προγραμμάτων – Διοργάνωσης εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος λόγω άδειας μητρότητας. Η θέση είναι διαθέσιμη από την 1η Ιουνίου 2017. Η αμοιβή της θέσης θα εξαρτηθεί από τα καθήκοντα και τα προσόντα του/της υποψηφίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 1 Μαϊου 2017

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης ACT.5.2017. Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατ΄ επιλογήν, καθώς θα λαμβάνονται οι αιτήσεις.

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP)
Β.Σοφίας 49, Αθήνα 10676 – 49, Vas. Sofias, 10676 Athens, Greece
Tel. +30 210 7257 110, Fax +30 210 7257 114,

E-mail eliamep@eliamep.gr   Ιστότοπος  www.eliamep.gr