Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων

 

Για να μπορέσει κάποιος να γίνει μέλος στο Σύνδεσμο μας, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 6, 7, 8 του καταστατικού του (ακολουθούν).

Κατόπιν, θα πρέπει να συμπληρώσει έντυπο αίτησης, το οποίο μπορεί είτε να προμηθευτεί από τα Γραφεία μας, είτε να τυπώσει από την ιστοσελίδα μας (αίτηση – κάντε κλικ εδώ), αίτηση που θα καταθέσει στη Γραμματεία μας, πληρώνοντας τα αντίστοιχα ποσά εγγραφής και ετήσιας συνδρομής μέλους (ακολουθούν).
Η αίτηση θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα την εγκρίνει ή θα την απορρίψει. Το υποψήφιο μέλος θα ενημερωθεί για την απόφαση με σχετική επιστολή.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία μας (κοίτα Επικοινωνία).

Τακτικά Μέλη

Τακτικά μέλη του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων  εγγράφονται, με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, ενήλικοι Έλληνες το γένος που κατοικούν στην Ελλάδα και επιθυμούν να συντελέσουν στην επιτυχία των σκοπών του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, εφόσον είτε γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, είτε είχαν εγκατασταθεί εκεί μόνιμα, είτε διέμεναν εκεί για εύλογο χρονικό διάστημα, είτε είναι σύζυγοι, ανιόντες ή κατιόντες Ελλήνων το γένος που είχαν εγκατασταθεί στην Αίγυπτο. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση, την οποία να προσυπογράφουν δύο τακτικά μέλη του Συνδέσμου (άρθρο 6, παρ. 1, 2).
Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν αποκλειστικά τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων, μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας (άρθρο 10)

Έκτακτα ή αρωγά μέλη

Έκτακτα ή αρωγά μέλη του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων  εγγράφονται όσοι, χωρίς να είναι Αιγυπτιώτες, συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του. Εγγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου που προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη.
Τα έκτακτα ή αρωγά μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου και του δικαιώματος να συμμετέχουν στη διοίκηση του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων (άρθρο 7, παρ. 1, 2, 3)

Αντεπιστέλλοντα μέλη

Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να εγγραφούν, με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, οι Έλληνες το γένος Αιγυτπιώτες που κατοικούν στο εξωτερικό, εφόσον είτε γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, είτε είχαν εγκατασταθεί εκεί μόνιμα, είτε διέμεναν εκεί για εύλογο χρονικό διάστημα, είτε είναι σύζυγοι, ανιόντες ή κατιόντες Ελλήνων το γένος που είχαν εγκατασταθεί στην Αίγυπτο.
Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στη Διοίκηση του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, αλλά μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του. Εάν εγκατασταθούν στην Ελλάδα μετεγγράφονται με αίτηση τους στα τακτικά μέλη, εφόσον είναι ενήλικοι.

Kόστος εγγραφής – συνδρομής

ΕΓΓΡΑΦΗ : 5 ευρώ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ : 35 ευρώ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ¨ΠΑΝΑΙΓΥΠΤΙΩΝ¨ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ : 5 ευρώ